Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů.

Správce osobních údajů

Blanc Dental SE

IČ:

07618590

Adresa:

Křižovnická 86/6, Praha Staré Město, 110 00

Telefon:

776 475 422

E-mail:

beleni@blancone.cz


Osobní údaje o Vás můžeme shromažďovat různými způsoby, například prostřednictvím našich internetových stránek, kanálů sociálních médií či jiných internetových aplikací; na našich akcích; prostřednictvím telefonu a faxu; při osobním jednání v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání; nebo v souvislosti s interakcemi s našimi obchodními partnery a klienty. 

Kategorie a zdroje osobních údajů

Můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje v závislosti na povaze vztahu s Vámi, zejména (jak to umožňují místní právní předpisy):

 • kontaktních informací (jako je jméno, poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo);
 • uživatelského jména a hesla, pokud se zaregistrujete na našich stránkách;
 • informací, které poskytnete o svých přátelích nebo jiných lidech, které byste chtěli, abychom kontaktovali. (Správce předpokládá, že tyto osoby daly k této komunikaci předem souhlas); a
 • ostatních informací, které nám poskytnete, např. při průzkumech nebo prostřednictvím formuláře na našich www stránkách.

Účely zpracování osobních údajů

Správce využívá shromážděné údaje k následujícím účelům:

 • zprostředkování zaměstnání;
 • vytvoření a spravování on-line účtů;
 • řízení vztahů s našimi klienty a obchodními partnery;
 • v souladu s oznámením správce údajů o souborech cookies;
 • propagaci, zasílání propagačních materiálů, upozornění ohledně dostupných pozic a jiných sdělení;
 • informování o speciálních akcích, programech, nabídkách, anketách, školeních, konkurzech, průzkumů trhu a poskytování účasti v nich;
 • odpovědi na Vaše dotazy a požadavky;
 • ochrana proti podvodům a jiné nezákonné činnosti, jejich odhalování a zabránění jim;
 • vyřizování reklamací a obhajoba právních nároků; a
 • k dodržování a vymáhání platných zákonných požadavků, příslušných průmyslových norem, smluvních povinností a našich politik.


Právní důvody zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování bude prováděno na základě odpovídajících právních důvodů, které zejména zahrnují:

 • Váš souhlas nebo výslovný souhlas, pokud to vyžadují platné právní předpisy (např. zpracování Vašich osobních údajů pro naše marketingové aktivity či kontinuální zprostředkovávání zaměstnání);
 • zajištění, že splníme povinnosti, které nám stanoví právní předpisy. V těchto případech je poskytnutí Vašich osobních údajů požadavkem právních předpisů a existuje povinnost tyto osobní údaje poskytnout; v případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, může nám nebo Vám vzniknout škoda.
 • zajištění, že splníme povinnosti ze smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou (např. že Vás dočasně přidělíme k výkonu práce u našeho klienta nebo abychom provedli opatření, která jsou nezbytná před uzavřením smlouvy, o jejíž uzavření jste požádal(a)). V těchto případech je poskytnutí Vašich osobních údajů nezbytným požadavkem smlouvy nebo pro uzavření smlouvy; v případě, že požadované osobní údaje neposkytnete, nemohli bychom splnit naše smluvní povinnosti a z těchto důvodů nebudeme moci s Vámi smlouvu vůbec uzavřít.
 • nezbytnost pro oprávněný zájem správce údajů (např. zpřístupnění internetové stránky uživateli, aby mu byly poskytnuty nabízené služby).

Cookies

Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj.

Jaké typy cookies u nás používáme?
Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají
Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit
Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky.

Můžeme takové cookies zpracovávat?
S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout.
Analytické a Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.
Váš souhlas nám můžete udělit prostřednictvím lišty nebo pop-up okna při vstupu na naše webové stránky.


Jak jde zabránit využívání cookies?
V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování.

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

Způsob zpracování osobních údajů

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, čímž je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka, a které má pro zákazníky právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. vypovězení smlouvy). O takovém zpracování osobních informací vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Zabezpečení informací

Naše společnost podniká preventivní opatření na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením. Přijali jsme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu informačních systémů, na nichž jsou uloženy vaše osobní údaje. V rámci společnosti jsou všechna data uložena na technických zařízeních chráněná omezeným přístupem (uživatelské jméno a heslo) a šifrováním dat. Od našich obchodních partnerů, dodavatelů a poskytovatelů služeb vyžadujeme smluvní formou ochranu vašich osobních údajů. Máme zavedeny postupy pro řešení incidentů v oblasti zabezpečení údajů a pro dodržování zákonných požadavků platných pro odhalování, zpracování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Uchovávání

Vaše osobní údaje budou uchovávány po celou dobu trvání smlouvy a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění právních nároků ze smlouvy plynoucích, tzn. do doby, dokud se naše vzájemná práva a povinnosti mohou stát předmětem soudního sporu. S ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem a daňové povinnosti, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, můžeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, pokud tento souhlas neodvoláte. Pokud zpracování není založeno na souhlasu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání náborového procesu týkajícího se konkrétní pracovní pozice, o kterou jste se ucházeli, nejdéle však po dobu 3 měsíců od data Vaší žádosti. Vaše osobní údaje můžeme uchovávat i po ukončení takového procesu, pokud je to nezbytné v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo potenciálním sporem (např. potřebujeme tyto osobní údaje k určení nebo obhajobě právních nároků); v takovém případě budeme Vaše osobní údaje uchovávat až do ukončení takového sporu.

Přenos Vašich osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje nebudou přeneseny mimo území České republiky. Uvedené neplatí v případě Vašeho výslovného souhlasu s takovým přenosem Vašich osobních údajů do zahraničí, resp. za účelem poskytnutí objednaných služeb v zahraničí.

Komu předáváme vaše osobní údaje.

Jako správce osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje. To znamená, že musíme mít účel, pro který vaše osobní údaje shromažďujeme. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů (zdravotní pojišťovny, FÚ, ČSSZ). Dále se jedná o případy poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení.
Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: [např. účetní poradci, externí auditoři, advokáti a advokátní kanceláře, společnosti zabývající se inkasem pohledávek a subdodavatelé). Se všemi zpracovateli jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů tak, aby ochrana Vašich osobních údajů byla zaručena v maximální možné míře.
Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Práva zákazníků

Dle nařízení má subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:


Právo na odvolání souhlasu

 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a statistické zpracování.
 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě účelu zprostředkovat Vám pracovní nabídku, je Vašim právem toto zpracování odvolat.
 • Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat.

Právo na přístup

 • Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování.
 • V celkovém rozsahu je možné Vám na Vaši žádost zaslat kopii Vašich osobních údajů a to bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více takových požadavků, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

Právo na opravu

 • Našim zájmem je o Vás uchovávat aktuální informace, jedině tak jsme schopni Vám zasílat relevantní pracovní nabídky a pomoci se tak v kariérním životě posunout dál. Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje aktualizovali.
 • Své údaje si částečně můžete aktualizovat sami, a to v přihlašovací sekci na našich stránkách.

 
Právo na přenositelnost

 • Můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

Právo na omezení zpracování

 • V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Právo na výmaz

 • Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
  • Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
  • Odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V takovém případě bez dalšího prodlení přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat;
  • Vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
  • Existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • Zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.
 • Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být zcela vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V takovém případě budou minimalizovány na nezbytné minimum.


Právo na stížnost

 • V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu.

Tato práva můžete uplatnit bezplatně prostřednictvím kontaktů uvedených níže. Správce však může účtovat přiměřený poplatek za takové žádosti, které jsou zřejmě nepodložené nebo nepřiměřené, a to zejména z důvodu jejich opakování, nebo na ně odmítnout reagovat. V některých případech může Správce odmítnout konat nebo může vaše práva omezit, např. pokud je pravděpodobné, že by vaše žádost měla nepříznivý dopad na práva a svobody Správce, ohrozila uplatňování nebo vymáhání zákona, zasáhla do probíhajícího nebo budoucího soudního sporu nebo byla v rozporu s příslušnými zákony.
V případě, že se domníváte, že Vaše práva byla při zpracování osobních údajů porušena, resp. Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány za takovým účelem nebo v takovém rozsahu, jak bylo dohodnuto, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Adresa:

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

Telefon:

+420 234 665 111

E-mail:

posta@uoou.cz

Webové stránky:

https://www.uoou.cz

 
Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u Správce osobních údajů. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem a to posláním žádosti o uplatnění práva

Správce osobních údajů:    Blanc Dental SE

Adresa:

Křižovnická 86/6, Praha Staré Město, 110 00

Telefon:

776 475 422

E-mail:

beleni@blancone.cz

 

BlancOne

Staňte se součástí BlancOne®

Ozvěte se nám ještě dnes a staňte se partnerem BlancOne®.

Chci se stát členem
BlancOne